Retapamulin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Bacterial skin infections due to methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, Bacterial skin infections due to Streptococcus pyogenes, Impetigo
Adult: As 1% ointment: Apply onto affected area bid for 5 days. Re-evaluate if there is no response after 3 days of treatment. Total treatment area: ≤100 cm2 total body surface area.
Child: As 1% ointment: ≥9 mth: Apply onto affected area bid for 5 days. Total treatment area: ≤2% of total body surface area.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Discontinue use if skin irritation occurs. Prolonged use may result in fungal or bacterial superinfection. Re-evaluate if there is no response within 3 days. Children <9 mth. Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Headache, pyrexia, pruritus, eczema, diarrhoea. Application site irritation, pain, erythema, contact dermatitis.
Tác dụng
Description: Retapamulin is a pleuromutilin antibacterial isolated from the fungus Clitopilus passeckerianus. It is a bacteriostatic agent that works by inhibiting biosynthesis of bacterial protein by binding at protein L3 on the ribosomal 50S subunit. It also inhibits peptidyl transfer and blocks P-site interactions at this site, thus preventing the formation of active 50S ribosomal subunits.
Pharmacokinetics:
Absorption: Topical admin: Only very small amounts are absorbed into the systemic circulation.
Distribution: 94% bound to plasma proteins.
Metabolism: Extensively hepatically metabolised by mono-oxygenation and di-oxygenation to multiple metabolites.
Bảo quản
Store between 15-30°C.
Phân loại MIMS
Các loại kháng sinh khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Retapamulin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in