Riboflavin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Prophylaxis of riboflavin deficiency
Adult: 1-2 mg daily.

Oral
Riboflavin deficiency
Adult: Up to 30 mg daily in divided doses.
Child: 3-10 mg daily.

Oral
Microcytic anaemia
Adult: Associated with splenomegaly and glutathione reductase deficiency: 10 mg daily for 10 days.
Cách dùng
Should be taken with food.
Tương kỵ
Incompatible with alkaline solutions and with tetracycline, erythromycin and streptomycin.
Tác dụng không mong muốn
Bright yellow disclouration of urine.
PO: A, C (if dose is greater than the RDA)
Tương tác
Rate and extent of absorption may be affected by propantheline bromide.
Tương tác với thức ăn
Extent of absorption increases with food.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with certain laboratory tests eg, spectrometry and flourometry test results.
Tác dụng
Description: Riboflavin (vitamin B2) is required for energy utilisation from food. It is essential for normal tissue respiration. It is also necessary for the activation of pyridoxine and conversion of tryptophan to nicotinic acid.
Pharmacokinetics:
Absorption: Readily absorbed from the upper GI tract.
Distribution: Widely distributed, including erythrocytes and liver. Crosses the placenta and enters breast milk.
Excretion: About 9% excreted in urine as unchanged drug.
Bảo quản
Store at 15-30°C.
Phân loại MIMS
Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Riboflavin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Vitamin B2 DNA Pharma
  • Vitamin B2 Traphaco
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in