Ridne-35

Ridne-35 Trình bày/Đóng gói

cyproterone + ethinylestradiol

Nhà sản xuất:

Haupt Pharma

Nhà tiếp thị:

Stragen Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao đường: hộp 1 vỉ x 21 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in