Rilmenidine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: 1 mg daily. If necessary, after 1 mth, dose may be increased to 2 mg daily given in divided doses.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach.
Thận trọng
Cerebrovascular disease, ischaemic heart disease, renal impairment, occlusive peripheral vascular disorders, history of depression. May impair ability to drive or operate machinery. Sudden withrawal may cause rebound hypertension, do not discontinue until several days after the withdrawal of β-blocker when used together.
Tác dụng không mong muốn
Drowsiness, dry mouth, dizziness, headache, constipation, depression, anxiety, fatigue, nausea, anorexia, parotid pain, sleep disturbances, vivid dreams, impotence and loss of libido, urinary retention or incontinence, slight orthostatic hypotension, fluid retention.
Tương tác
TCAs may antagonise the hypotensive effects of rilmenidine. Additive antihypertensive effects when used with antipsychotics and other antihypertensives. Increased sedation when used with alcohol or other CNS depressants.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Transient abnormalities in liver function tests.
Tác dụng
Description: Rilmenidine is a centrally-acting antihypertensive. It acts through stimulation of central imidazoline receptors and has α2-adrenoceptor agonist activity.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly and extensively absorbed.
Distribution: Large distribution, with a Vd of 5.13 L/kg.
Metabolism: No hepatic first pass effect after oral admin.
Excretion: Elimination half-life: about 8 hr. Mainly via renal route as unchanged compound.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Rilmenidine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Hyperium
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in