Ringers solution


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Injection
Source of electrolytes and water for hydration
Adult: Dosage depends on the age, weight, clinical and biological conditions of the patient and concomitant therapy.
Child: Dosage depends on the age, weight, clinical and biological conditions of the patient and concomitant therapy.

Irrigation
General irrigation, washing and rinsing of body cavities, tissues, wounds, instruments
Adult: Use as per required.
Chống chỉ định
Not for use in irrigation during electrosurgical procedures.
Thận trọng
Elderly. As diluent in injectable preparations: conditions that may be worsened by fluid and/or solute overload e.g. CHF, cardiac disease, severe renal impairment, oedema, hyperkalemia; monitor electolyte levels frequently. As irrigating fluids: continuous irrigation or allow the irrigating solution to stay inside body cavities may lead to possible systemic absorption; avoid irrigation which may lead to absorption into the blood.
Tác dụng không mong muốn
Hypernatremia resulting in oedema, exacerbation of CHF. Hyperkalaemia resulting in nausea, vomiting, abdominal pain and bloating. Hypercalcaemia, overhydration.
Tương tác
Increased risk of arrhythmias with digoxin.
Tác dụng
Description: Ringer's solution is an isotonic sterile solution containing sodium chloride 8.6 g/l, potassium chloride 0.3 g/l, and calcium chloride dihydrate 0.33 g/l. The solution has a pH of 5.8 (5.0-7.5) and contains sodium 147.5 mEq/l, potassium 4 mEq/l, calcium 4.5 mEq/l, and chloride 156 mEq/l. It can be used for sterile irrigation, washing, rinsing, and as diluents or vehicles for drugs used in irrigation or other pharmaceutical preparations.
Bảo quản
Store ≤40°C. Avoid freezing and exposure to extreme heat >66°C.
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ringers solution từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in