Risperstad

Risperstad Tương tác

risperidone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Nên thận trọng khi dùng risperidone cùng với các thuốc khác tác động trên thần kinh trung ương và alcohol.
Do có nguy cơ làm tụt huyết áp, risperidone có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của các thuốc có khả năng gây hạ huyết áp.
Risperidone có thể đối kháng tác động của levodopa và các chất đồng vận dopamin.
Sử dụng lâu dài clozapin với risperidone có thể làm giảm sự thanh thải của risperidone.
Dùng chung risperidone với carbamazepin và các thuốc cảm ứng enzym gan khác (như phenytoin, rifampicin, phenobarbital) có thể gây giảm nồng độ phối hợp của risperidone và 9-hydroxyrisperidone trong huyết tương, do đó có thể làm giảm hiệu lực điều trị của risperidone.
Fluoxetin và paroxetin làm gia tăng nồng độ risperidone trong huyết tương lần lượt 2,5-2,8 lần và 3-9 lần. Fluoxetin không ảnh hưởng đến nồng độ 9-hydroxyrisperidone trong huyết tương. Paroxetin làm giảm nồng độ của 9-hydroxyrisperidone trung bình khoảng 13%. Khi dùng chung fluoxetin hay paroxetin lúc khởi đầu hoặc ngưng điều trị, nên đánh giá lại liều của risperidone.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in