Risperstad

Risperstad Dược lực học

risperidone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Các thuốc chống loạn thần khác.
Mã ATC: N05AX08.
Chưa rõ cơ chế tác động của risperidone cũng như các thuốc trị tâm thần phân liệt khác. Tuy nhiên, tác dụng trị liệu của thuốc trên tâm thần phân liệt được cho là gián tiếp qua sự phối hợp tác động đối kháng trên thụ thể Dopamin týp 2 (D2) và serotonin týp 2 (5HT2). Tác dụng đối kháng tại thụ thể khác D2 và 5HT2 có thể giải thích cho 1 số tác động khác của risperidone. Risperidone là một chất đối kháng chọn lọc monoaminergic có ái lực cao đối với thụ thể serotonin týp 2 (5HT2) và dopamin týp 2 (D2), α1 và α2 adrenergic, và H1 histaminergic. Risperidone tác động như một chất đối kháng đối với các thụ thể khác nhưng ở hiệu lực thấp hơn. Risperidone có ái lực yếu đến trung bình với thụ thể serotonin 5HT1C, 5HT1D và 5HT1A, ái lực yếu với thụ thể dopamin D1 và vị trí sigma nhạy cảm với haloperidol, không có ái lực với thụ thể cholinergic muscarinic hoặc β1 và β2 adrenergic.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in