Risperstad

Risperstad Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

risperidone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai: Vận chuyển risperidone qua nhau thai xảy ra trên chuột con. Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát trên phụ nữ mang thai. Risperidone chỉ được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi lợi ích tiềm năng vượt trội so với khả năng gây nguy hại cho bào thai.
Phụ nữ cho con bú: Trên những nghiên cứu trên động vật, risperidone và 9-hydroxyrisperidone được bài tiết vào trong sữa. Risperidone và 9-hydroxyrisperidone cũng bài tiết vào trong sữa mẹ. Vì vậy, phụ nữ đang điều trị với risperidone không nên cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in