Rulid

Rulid Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

roxithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Thuốc uống.
Người lớn: Liều dùng hàng ngày 150 mg, uống 2 lần/ngày trước bữa ăn. Không nên dùng kéo dài quá 10 ngày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in