Salicylamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Fever, Pain
Adult: 325-650 mg 3-4 times daily.

Topical/Cutaneous
Pain and inflammation associated with musculoskeletal and joint disorders
Adult: As rubefacient preparations: Up to 5% to be applied as directed.
Chống chỉ định
Severe renal or hepatic impairment.
Thận trọng
Pregnancy and lactation. Dyspepsia, uncontrolled hypertension, G6PD deficiency and children .
Tác dụng không mong muốn
CNS disturbances, GI disturbances, flushing, hyperventilation, sweating, dry mouth, rash and thrombocytopenic purpura. Tinnitus, ecchymosis, haemorrhagic lesions, leukopenia or thrombocytopenia in high doses.
Tương tác
Serum levels may be reduced when used with corticosteroids. Increased risk of adverse effects when used with other NSAIDs.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with thyroid function tests.
Tác dụng
Description: Salicylamide is a salicylic acid derivative but it is not hydrolysed to salicylate. Salicylate-like analgesic and antipyretic effects are inconsistent due to rapid and extensive metabolism during absorption. It may also produce hypotensive effects, through dilation of peripheral blood vessels, and CNS depression.
Pharmacokinetics:
Metabolism: Almost completely metabolised to inactive metabolites during absoption and first pass through the liver.
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Salicylamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in