Satranidazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Amoebic liver abscess
Adult: 300 mg bid for 10 days.

Oral
Giardiasis, Trichomoniasis
Adult: 600 mg as a single dose.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
Headache, dry mouth, weakness and dizziness.
Tương tác
May result in disulfiram-like reaction when used with alcohol.
Tác dụng
Description: Satranidazole is a novel nitroimidazole possessing a C-N linkage at C2 of the imidazole ring. It damages DNA by reducing the nitro group.
Pharmacokinetics:
Excretion: Half-life: 14 hr.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt amib
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Satranidazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in