Saxenda 6mg/ml

Saxenda 6mg/ml Thận trọng lúc dùng

liraglutide

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Không được sử dụng nếu dung dịch không còn trong suốt, không màu hoặc gần như không màu.
Không sử dụng Saxenda nếu thuốc đã bị đông lạnh.
Bút tiêm được thiết kế để sử dụng với kim tiêm dùng một lần NovoFine hoặc NovoTwist có độ dài 8 mm và độ mảnh nhỏ đến 32G. Hộp thuốc không bao gồm kim tiêm.
Nên hướng dẫn bệnh nhân hủy bỏ kim tiêm sau mỗi lần tiêm và bảo quản bút tiêm khi không gắn kim. Việc này nhằm ngăn ngừa nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn và rò rỉ thuốc. Ngoài ra còn bảo đảm chọn liều chính xác.
Bất kỳ thuốc hoặc chất thải dược liệu chưa sử dụng cần được xử lý phù hợp với yêu cầu của địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in