Scorpion venom antisera


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Envenomation caused by scorpion bites
Adult: Initiate treatment as soon as possible after scorpion sting. Initially, 3 vials; may administer additional vials at 1-vial increments every 30 to 60 minutes as needed.
Child: Same as adult dose.
Thận trọng
Antivenom is usually used in conjunction with supportive treatment for cardiotoxic effects e.g. α-blockers, calcium-channel blockers and ACE inhibitors. Sensitivity testing should be carried out prior to admin of antisera; ensure availability of adrenaline and resuscitation equipment.
Tác dụng không mong muốn
Anaphylaxis may occur, with hypotension, dyspnoea, urticaria and shock.
Tác dụng
Description: The use of a scorpion venom antiserum appropriate for the species of scorpion can prevent or reduce symptoms after bites. It should be given with the least possible delay; other general supportive measures and symptomatic treatment are also required.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Scorpion venom antisera từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in