Secnidazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Severe invasive amoebiasis
Adult: 1.5 g daily as single or in divided doses for 5 days.
Child: 30 mg/kg daily for 5 days.

Oral
Trichomoniasis, Amoebiasis, Giardiasis
Adult: 2 g as a single dose.
Child: 30 mg/kg as a single dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; pregnancy (1st trimester) and lactation.
Thận trọng
Avoid alcohol and disulfiram. Avoid in patients with history of blood disorders.
Phản ứng phụ
Nausea, gastralgia, change of taste, metallic taste, stomatitis, urticaria, rashes, leucopenia. Rarely vertigo, moderate neurological, digestive disturbances.
Tương tác
Concurrent disulfiram admin may cause psychotic reactions. Disulfiram-like reactions with alcohol. Cimetidine may prolong half-life.
Potentially Fatal: May potentiate anticoagulant effect of warfarin and increase risk of haemorrhage.
Tác dụng
Description: Secnidazole is active against E histolytica, G lamblia, T vaginalis, Clostridium spp, B fragilis, Gardnerella spp. The drug enters the microorganisms by diffusion and is reduced intracellularly by low oxidation-reduction potential ferredoxin which then result in DNA damage.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Secnidazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Dazoserc
 • Fasthree
 • Flagentyl
 • Gynekit
 • Plagentyl
 • Reudol-Kit
 • Secnida
 • Secnida forte
 • Secnidaz
 • Secnizol
 • Seczolin
 • Sestad
 • Tagera Forte
 • VDM-Kit
 • Venerux
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in