Simponi

Simponi Thành phần

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi 0,5 mL: Golimumab* 50 mg.
(*Kháng thể đơn dòng IgG1қ, có nguồn gốc từ người, được sản xuất trên dòng tế bào lai của chuột bằng công nghệ DNA tái tổ hợp).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in