Simponi

Simponi Chống chỉ định

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất cứ tá dược nào của thuốc được liệt kê trong mục Thành phần.
Bệnh lao (TB) thể hoạt động hoặc các bệnh nhiễm trùng nặng khác như nhiễm trùng huyết, và nhiễm trùng cơ hội (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Suy tim trung bình hoặc nặng (phân loại NYHA III/IV) (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in