Simponi

Simponi Tương kỵ

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Vì không có các nghiên cứu về khả năng tương thích, không được pha trộn thuốc này với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in