Simponi

Simponi Bảo quản

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C). Không để đông lạnh.
Giữ bút tiêm hoặc bơm tiêm trong hộp để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in