Simvastatin STELLA

Simvastatin STELLA Quá liều

simvastatin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Triệu chứng:
Đến nay vẫn có ít trường hợp quá liều được báo cáo, liều tối đa đã uống là 3,6 g. Tất cả bệnh nhân đều hồi phục không để lại di chứng.
Điều trị:
Không có biện pháp điều trị đặc hiệu trong trường hợp quá liều. Trong trường hợp này, điều trị triệu chứng và biện pháp hỗ trợ cần được thực hiện.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in