Simvastatin STELLA

Simvastatin STELLA Trình bày

simvastatin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Simvastatin STELLA 10 mg Viên nén bao phim: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Simvastatin STELLA 20 mg Viên nén bao phim: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in