Singulair

Singulair Thành phần

montelukast

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên nén bao phim: Montelukast (dạng montelukast natri) 10 mg.
Mỗi viên nén nhai:
Montelukast (dạng montelukast natri) 4 mg hoặc 5 mg.
Mỗi gói cốm: Montelukast (dạng montelukast natri) 4 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in