Singulair

Singulair Trình bày/Đóng gói

montelukast

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim: hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 14 viên.
Viên nén nhai: hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 14 viên.
Cốm uống: hộp 28 gói.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in