Singulair

Singulair Bảo quản

montelukast

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản dưới 30oC, tránh ánh sáng và độ ẩm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in