Sodium hyaluronate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intra-articular
Osteoarthritis of the knee
Adult: 20-25 mg once weekly for 5 weeks or up to 30 mg once weekly for 3-4 weeks. Not to repeat treatment course within 6 months for any individual joint.

Ophthalmic
Surgical aid in the anterior segment during cataract extraction and intraocular lens implantation
Adult: Apply a sufficient quantity into the eye, as required.

Topical/Cutaneous
Skin ulcer, Skin wound
Adult: As cream or gel: Apply a thin layer onto clean and disinfected wound/ulcer bid or tid.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to sodium hyaluronate or avian proteins.
Thận trọng
Monitor intraocular pressure. Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Ophthalmic: Transient rise in intraocular pressure. Intra-articular inj: Pain and inflammation at inj site. Hypersensitivity; anaphylaxis; hypotensive crisis.
Tác dụng
Description: Sodium hyaluronate is a polysaccharide which functions as a tissue lubricant. It is widely used in ophthalmic surgery because it forms a viscoelastic solution in water which makes it a suitable substitute for aqueous and vitreous humour.
Pharmacokinetics:
Distribution: Widely distributed in body tissues and intracellular fluids.
Excretion: Ophthalmic, via Canal of Schlemm.
Bảo quản
Store at 2-25°C.
Phân loại MIMS
Sản phẩm làm mềm, làm sạch & bảo vệ da / Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương / Các thuốc nhãn khoa khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sodium hyaluronate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Adant
 • Effidia
 • Go-on
 • Hyalgan
 • Hylene
 • Hyone
 • Luvis
 • Provisc
 • Sanlein 0.1
 • Sanlein 0.1 UD
 • Sanlein 0.3
 • Tearbalance
 • Uneal
 • Uneal Inj
 • Unihy
 • Unihylon Dispo
 • Vitol
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in