Solacy Adulte

Solacy Adulte Thành phần

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: L-cystin 72,6 mg, lưu huỳnh kết tủa 22 mg, vitamin A acetat bao lượng retinol ≈ 1650 IU, nấm men Saccharomyces cerevisiae 77,40 mg (≈ 1,935 x 109 tế bào).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in