Solacy Adulte

Solacy Adulte Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in