Solacy Adulte

Solacy Adulte Tương tác

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Cho đến nay, các dữ liệu cho thấy không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in