Solacy Adulte

Solacy Adulte Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang cứng: hộp 3 vỉ x 15 viên, hộp x 6 vỉ x 15 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in