Solacy Adulte

Solacy Adulte Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Một vài phản ứng trên da đã được ghi nhận.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in