Solacy Adulte

Solacy Adulte Bảo quản

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30ºC. Để ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in