Somatostatin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Gastrointestinal haemorrhage
Adult: Initially, 250 mcg as a bolus inj over 3-5 min, followed by a continuous infusion of 3.5 mcg/kg/hr until bleeding has ceased. May continue for a further 48-72 hr to prevent recurrent bleeding.
Thận trọng
Monitor blood glucose levels. May inhibit intestinal absorption thus concomitant parenteral nutrition may be recommended.
Tác dụng không mong muốn
Rapid infusion may lead to abdominal discomfort, nausea, flushing, bradycardia.
Tác dụng
Description: Somatostatin is a polypetide obtained synthetically or from the hypothalamus. It acts by inhibiting the release of growth hormone from the anterior pituitary. It also inhibits the release of thyrotrophin and corticotropin from the pituitary, glucagon and insulin from the pancreas. It also regulates duodenal and gastric secretions. It may also play a role in pain perception.
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu / Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Somatostatin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Nitatsoma
  • Somatin
  • Somatosan
  • Somatostatin-EUMEDICA
  • Somatostatin-UCB
  • Stilamin
  • Stilamin 250
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in