Sovepred

Sovepred Chống chỉ định

prednisolone

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não.
Nhiễm trùng da do virus, nấm hoặc lao.
Đang dùng vaccin virus sống.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in