Sovepred

Sovepred Trình bày/Đóng gói

prednisolone

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén sủi bọt: hộp 1 chai 30 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in