Spasmomen

Spasmomen Chống chỉ định

otilonium bromide

Nhà sản xuất:

Menarini
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Phản ứng quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in