Spasmomen

Spasmomen Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

otilonium bromide

Nhà sản xuất:

Menarini
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
1 viên x 2-3 lần/ngày, theo hướng dẫn của bác sỹ.
Thời gian điều trị: theo hướng dẫn của bác sỹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in