Spasmomen

Spasmomen Tương tác

otilonium bromide

Nhà sản xuất:

Menarini
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Vì thuốc hấp thu toàn thân ít nên cho đến nay chưa có tương tác với các thuốc khác được báo cáo.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in