Spasmomen

Spasmomen Dược động học

otilonium bromide

Nhà sản xuất:

Menarini
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Các dữ liệu thực nghiệm cho thấy, sau khi uống thuốc được hấp thu rất ít, hầu hết lượng thuốc hấp thu được thải trừ qua đường mật.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in