Spasmomen

Spasmomen Tác dụng không mong muốn

otilonium bromide

Nhà sản xuất:

Menarini
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Trong một số nghiên cứu lâm sàng, tần xuất của hầu hết các tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc không cao hơn so với khi dùng giả dược và thường chỉ là những tác dụng không mong muốn nhẹ và không đặc hiệu, tương tự như khi dùng giả dược.
Các tác dụng không mong muốn khi dùng otilonium bromide liệt kê dưới đây có tần xuất xảy ra cao hơn so với khi dùng giả dược:
Rối loạn hệ tiêu hóa: Buồn nôn nhẹ và thoáng qua.
Rối loạn chung: Mệt mỏi.
Tác dụng không mong muốn liệt kê ở dưới đây được thu thập từ dữ liệu hậu mãi. Do các phản ứng này được báo cáo từ một nhóm đối tượng không rõ về số lượng nên không ước tính được tần suất xảy ra.
Rối loạn da và mô dưới da: Nổi mày đay.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in