Spiriva Respimat

Spiriva Respimat Trình bày

tiotropium bromide

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Dung dịch khí dung: 1 dụng cụ khí dung Respimat và 1 ống thuốc chứa 4 mL dung dịch để khí dung cung cấp 60 nhát xịt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in