Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Tương kỵ

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Khi không có nghiên cứu về tính tương hợp, không trộn thuốc này với các thuốc khác. Chỉ nên pha loãng STELARA với dung dịch natri chloride 9 mg/mL (0,9%). Không nên dùng STELARA chung đường truyền với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in