Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Trình bày

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Dung dịch đậm đặc pha truyền: hộp 1 lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in