Sulbactam


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Gynaecological infections, Intra-abdominal infections, Skin and skin structure infections
Adult: 1.5 g (1 g ampicillin/0.5 g sulbactam) -3 g (2 g ampicillin/1 g sulbactam) every 6 hr. Max: 4 g sulbactam/day.
Child: ≥1 yr: 300 mg/kg daily (200 mg ampicillin/100 mg sulbactam), given via IV infusion in equally divided doses every 6 hr. ≥40 kg: 1.5 g (1 g ampicillin/0.5 g sulbactam) -3 g (2 g ampicillin/1 g sulbactam) IM/IV every 6 hr. Max treatment duration: 14 days.

Intravenous
Acute pelvic inflammatory disease
Adult: 3 g (2 g ampicillin/1 g sulbactam) every 6 hr with doxycycline. Discontinue IV therapy 24 hr after clinical improvement; continue with oral doxycycline (100 mg bid) for 14 days to complete treatment.
Suy thận
Dose reduction is required.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Hepatic disease, biliary obstruction, ingestion of alcohol, pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances; hypersensitivity.
Potentially Fatal: Stevens-Johnson syndrome.
Tương tác
Probenecid may increase the serum concentrations of sulbactam.
Tác dụng
Description: Sulbactam, a penicillanic acid sulfone with β-lactamase inhibitory properties has weak antibacterial activity, but is an irreversible inhibitor of many plasmid-mediated and some chromosomal β-lactamases. It has a similar spectrum of β-lactamase inhibition to clavulanic acid, although it is less potent. It enhances the activity of penicillins and cephalosporins. It is usually given with ampicillin to increase the antimicrobial spectrum; may also be used with cefoperazone.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poorly absorbed from the GI tract.
Distribution: Distributed into breast milk. Protein binding: 38%.
Excretion: Half-life elimination: 1-1.3 hr. About 75-85% is excreted unchanged in the urine within 8 hr.
Bảo quản
Sterile powder for inj: Store below 20°C.
Phân loại MIMS
Các beta-lactam khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulbactam từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in