Sulbenicillin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Parenteral
Acute respiratory tract infections, Susceptible infections
Adult: 4-6 g/day, in divided doses by IM, IV inj or infusion.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Sodium restricted diet. Very high doses in poor renal function (risk of neurotoxicity) or heart failure. Avoid contact, skin sensitisation may occur. Monitor hepatic, renal and haematological status. Spirochete infections particularly syphilis; prolonged use may lead to suprainfection with penicillin-resistant organisms; avoid intrathecal route.
Tác dụng không mong muốn
Pain at the inj site and phloebitis; electrolyte disturbances; dose-dependent coagulation defect; purpura and haemorrhage; hypersensitivity reactions including urticaria; fever; joint pain; rashes; angioedema; serum sickness-like reactions; haemolytic anaemia; interstitial nephritis; neutropenia; thrombocytopenia; CNS toxicity including convulsions; diarrhoea; antibiotic-associated colitis.
Potentially Fatal: Anaphylaxis.
Tương tác
Probenecid may prolong half-life of sulbenicillin. Efficacy may be reduced by tetracyclines.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with diagnostic tests for urinary glucose using copper sulfate, direct Coomb's test, and test for urinary or serum proteins. May interfere with diagnostic tests that use bacteria.
Tác dụng
Description: Sulbenicillin is a broad-spectrum semisynthetic penicillin that has actions and uses similar to those of carbenicillin.
Phân loại MIMS
Penicillin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulbenicillin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in