Sulfabenzamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Vaginal
Bacterial vaginosis
Adult: As vaginal cream containing sulfathiazole 34.2 mg/g, sulfacetamide 28.6 mg/g and sulfabenzamide 37 mg/g: Apply 1 applicatorful of cream intravaginally bid for 4-6 days, after which, reduce the dosage to ½ or ¼ of an applicatorful bid.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to sulphonamide and kidney disease.
Thận trọng
Pregnancy (avoid if near term).
Tác dụng không mong muốn
Pruritus, local irritation.
Potentially Fatal: Stevens-Johnson syndrome, blood dyscrasia.
Tác dụng
Description: Sulfabenzamide, a sulfonamide, has properties similar to sulfamethoxazole. At pH 4.6, it exerts optimal bacteriostatic actions. By having a structure similar to p-aminobenzoic acid, sulfabenzamide interferes with nuclei acid synthesis in sensitive micro-organisms by preventing the conversion of p-aminobenzoic acid to coenzyme dihydrofolic acid.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên âm đạo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulfabenzamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in