Sulfadimethoxine


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Severe renal or hepatic failure; blood disorders; hypersensitivity to sulfonamides; acute porphyria; SLE. Pregnancy (3rd trimester) and lactation; infants ≤2 mth.
Thận trọng
Renal or hepatic impairment; history of allergy or asthma; AIDS; G6PD deficiency; elderly; ensure adequate fluid intake to reduce risk of crystalluria. Discontinue use if rash occurs.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, anorexia, diarrhoea; hypersensitivity reactions, SLE, serum sickness-like syndrome, liver necrosis and hepatomegaly, myocarditis, pulmonary eosinophilia and fibrosing alveolitis, vasculitis, hypoglycaemia, hypothyroidism, neurological reactions, jaundice and kernicterus in premature neonates. Pseudomembranous colitis.
Potentially Fatal: Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, blood dyscrasias, anaphylaxis.
Tương tác
Potentiates effects of oral anticoagulants, methotrexate, phenytoin. Compounds that render urine acidic increase risk of crystalluria.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Interference with tests for urea, creatinine, urinary glucose, urobilinogen.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Sulfadimethoxine is a long-acting sulfonamide which is used in veterinary medicine, sometimes in combination with baquiloprim or ormetoprim. It was formerly used in the treatment of UTI in humans.
Phân loại MIMS
Sulphonamid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulfadimethoxine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in