Sulfamoxole


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Sensitivity to sulfonamides, severe renal or hepatic impairment, porphyria, SLE; infants <2 mth; pregnancy (3rd trimester), lactation.
Thận trọng
Renal insufficiency, elderly, blood dyscrasias, G6PD deficiency, AIDS.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomitting, diarrhoea, hypersensitivity skin reaction, hypothyroidism, crystalluria, renal impairment , blood dyscrasias, kernicterus in premature neonates.
Potentially Fatal: Stevens-Johnson syndrome, agranulocytosis and aplastic anaemia.
Tương tác
Concurrent use may increase phenytoin and methotrexate levels; increased risk of bleeding with warfarin and acenocoumarol; may potentiates antidiabetic effect of sulfonylureas.
Potentially Fatal: Increased risk of blood dyscrasias with clozapine and pyrimethamine.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Interference with tests for urea, creatinine, urinary glucose, urobilinogen.
Tác dụng
Description: Sulfamoxole interferes with nucleic acid synthesis in microorganisms by blocking the conversion of p-aminobenzoic acid to the coenzyme dihydrofolic acid.
Phân loại MIMS
Sulphonamid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulfamoxole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in