Sulfanilamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Vaginal
Vulvovaginal candidiasis
Adult: As vaginal cream: 1 applicatorful (about 6 g of 15% cream) once or bid for 30 days. As vaginal suppository: 1 suppository (1.05 g) bid for 7 days.
Chống chỉ định
Sensitivity to sulfonamides; lactation.
Thận trọng
Pregnancy (3rd trimester), G6PD deficiency. Discontinue if rash occurs.
Tác dụng không mong muốn
Increased discomfort or burning sensation.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Sulfanilamide is a short-acting sulfonamide with antibacterial activity is less than that of sulfamethoxazole. It interferes with the synthesis of nucleic acids in sensitive organisms by blocking the conversion of p-aminobenzoic acid (PABA) to the co-enzyme dihydrofolic acid.
Phân loại MIMS
Sulphonamid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulfanilamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in