Sumiko

Sumiko Chống chỉ định

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Các bệnh nhân được biết là quá mẫn với paroxetine hoặc với bất kỳ thành phần nào có trong viên thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in