Sumiko

Sumiko Chỉ định/Công dụng

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Paroxetine viên nén được chỉ định trong các trường hợp sau:
- Tất cả các dạng trầm cảm, bao gồm trầm cảm nặng, trầm cảm phản ứng và trầm cảm lo âu.
- Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
- Rối loạn hoảng loạn có kèm hoặc không kèm ám ảnh sợ khoảng trống.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in