Sumiko

Sumiko Dược động học

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Paroxetine được dung nạp tốt sau khi dùng đường uống và được chuyển hoá qua pha đầu. Thời gian bán thải rất khác nhau nhưng nhìn chung khoảng 1 ngày. Nồng độ ổn định đạt được từ 7-14 ngày sau khi khởi đầu điều trị. Điều trị dài ngày với paroxetine cho thấy hiệu quả được duy trì trong khoảng thời gian là 1 năm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in